Projekčná
činnosť

Spoločnosť EL PRO KAN s.r.o. sa dlhodobo zaoberá projekčnou činnosťou v oblasti líniových elektroenergetických stavieb a technologického vybavenia stavieb sa zameraním na časť elektro. V rámci líniových stavieb pre našich klientov vypracovávame projekty vonkajších nadzemných a podzemných vedení napäťových úrovni vysokého napätia (VN) 22 kV a nízkeho napätia (NN) do 1 kV, vedení verejného osvetlenia, obecných rozhlasov a optických sietí. V rámci tejto problematiky sa zaoberáme projekčnými riešeniami výstavby nových vedení v komerčnej a bytovej výstavbe (IBV), preložkami, rekonštrukciami a opravami exist. vedení.

Taktiež vypracovávame projekty stožiarových transformačných staníc, blokových (kioskových) trafostaníc s vonkajšou resp. vnútornou obsluhou a vnútorných transformačných staníc, ktoré sú súčasťou objektov. Zaoberáme sa projekčnými riešeniami výstavby nových transformačných staníc v rámci komerčnej a bytovej výstavby, preložkami existujúcich transformačných staníc, rekonštrukciami a opravami existujúcich transformačných staníc rôznych prevedení.

Vypracovávame projekty vnútorných silnoprúdových, slaboprúdových elektroinštalácii a MaR v objektoch priemyselnej, komerčnej a bytovej výstavby ako aj projektami ochrany týchto objektov pred atmosférickými prepätiami LEMP a spínacími prepätiami SEMP.

Trafostanice a projekty vonkajších vedení

Technické zariadenia na premenu elektrickej energie

 • stožiarové trafostanice
 • kioskové trafostanice
 • murované trafostanice

Prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy

VN vedenia a prípojky 22 kV

 • vzdušné
 • kabelové v zemi

NN distribučné rozvody

 • vzdušné
 • kabelové v zemi
 •  

NN elektrické prípojky

 • vzdušné
 • kabelové v zemi

Stupeň spracovania:

  • projekt pre územné plánovanie
  • projekt pre stavebné povolenie
  • realizačný projekt
  • projekt skutočného vyhotovenia

Fotovoltaika

Vypracovávame projektové dokumentácie a projektový inžiniering pre výstavbu fotovoltických elektrární väčšieho (veľké fotovoltické elektrárne pre komerčné účely inštalované na zemi resp. na budovách) a menšieho rozsahu (rodinné domy, administratívne budovy. V rámci tejto problematiky ponúkame odborné poradenstvo pre výber a správny návrh celého fotovoltického systému. Pre simulácie výroby, kontrolu správnosti návrhu a ekonomickú analýzu návratnosti využívame najmodernejšie softvérové prostriedky.

Projekt fotovoltiky zahŕňa odborný audit a obhliadku miesta inštalácie. V projekte sa navrhne optimálny spôsob inštalácie so zohľadnením energetických potrieb, tak aby bolo fotovoltické zariadenie, čo najefektívnejšie a náklady v pomere k návratnosti boli optimalizované.

Riešime:

 • Veľké zdroje – fotovoltické elektrárne určené na podnikanie
 • Batériové úložiská
 • Lokálne zdroje
 • Malé zdroje

Optické rozvody

Vypracovávame projektové dokumentácie optických káblových rozvodov v rámci líniových stavieb a taktiež komplexný inžiniering v tejto problematike.

V súčasnosti na telekomunikačnom trhu neustále rastú nároky na prenosovú kapacitu a zaistenie širokopásmových služieb a preto je optické vlákno jednoznačne najperspektívnejší prenosový prostriedok. V optických prístupových sieťach budovaných technológiou FTTH možno poskytnúť skutočne kvalitnú ponuku služieb digitálnej televízie v HD a 4K rozlíšení, vysoko rýchlostného internetu, telefónie a taktiež ponúknuť benefit pre mestá a obce v podobe nasadenia kamerového systému a verejného rozhlasu v jednej spoločnej optickej sieti.

Údaje nie sú prenášané elektricky po vodičoch, ale svetelnými impulzmi v priesvitnom vlákne. Optický kábel je sieťové médium schopné vedenia svetla – teda slúži na prenos svetelných signálov. Pozostáva z jadra, ktoré tvorí extrémne čisté sklo s vysokým indexom lomu svetla. Ak sa však obalí vhodnými materiálmi s nízkym indexom lomu, vznikne tak takzvaná svetelná rúra. Okrem vonkajšieho plášťa, ktorého úlohou je chrániť kábel ako celok napríklad pred vplyvmi počasia. Je použitá ďalšia ochrana takzvané kevlarové vlákna, ktoré majú za úlohu zabezpečiť tlmenie a odpruženie. Je absolútne odolný voči vonkajším elektromagnetickým vplyvom. Prenosová rýchlosť je vyššia ako u metalických káblov.

Projekty modernizácie
verejných osvetlení miest a obcí

Projekt modernizácie verejného osvetlenia zahŕňa:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie modernizácie jestv. verejného osvetlenia v mestách resp. v obciach a rozšírenie osvetľovacej sústavy v doposiaľ neosvetlených častiach.
 • vypracovanie svetelno-technických výpočtov pre konkrétne komunikácie.
 • vypracovanie rozpočtov

Rozsah modernizácie:

 • výmena svietidiel a svetelných zdrojov
 • výmena rozvádzačov verejného osvetlenia rekonštrukcia resp. výmena rozvodov verejného osvetlenia
 • telemanažment verejného osvetlenia (tzn. Systém diaľkového ovládania a monitorovanie prevádzkových a poruchových stavov v sieti)

Projekty rekonštrukcií
mestských, obecných rozhlasov

Drôtový rozhlas je IDEÁLNY PRE MALÉ OBCE A SÚSTREDENÉ ZÁSTAVBY OBCÍ. Drôtový rozhlas tvoria vysielač a rozhlasová ústredňa na obecnom úrade a káble, uchytené na stĺpoch NN vedenia. Nakoľko sa na uchytenie linky využívajú betónové stĺpy NN vedenia, ktoré spravujú a udržiavajú distribučné spoločnosti, moderný drôtový rozhlas nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Drôtový rozhlas dokáže perfektne ozvučiť aj rušné a hlavné ulice. Tým, že je zvuk vysielaný jedným smerom, nedochádza k ozvenám ani k presluchom. Rozhlas umožňuje PLÁNOVANIE HLÁSENÍ.

Systém dokáže odvysielať naplánované hlásenia aj mimo pracovnej doby bez toho, aby musela byť v čase hlásenia prítomná obsluha rozhlasu. Umožňuje nahrať hlásenie a naplánovať presný čas jeho odvysielania (pravidelné hlásenia o čase odvozu odpadu, odčítavaní spotreby plynu, vody, kultúrnych a športových akciách).

Pre plošné ozvučenie obcí sa používajú spoľahlivé rozhlasové ústredne, ktoré kombinujú priaznivú cenu s prácou s rádiom, CD/MP3 prehrávačom, magnetofónom a USB vstupom. Špeciálny káblový mikrofón na stôl pre rozhlasové ústredne so zabudovaným gongom.

Drôtové rozhlasy

Výhody drôtových rozhlasov: 

•  “stvorený” pre sústredné obce
•   nezávislý na osvetlení
•   nízko-údržbový systém
•   rozvody vyhotovené samonosným káblami

Výhody samonosných káblov:

•    nevzniká skrat
•    nepretrhne sa
•    nevyžaduje ďalšiu údržbu

Bezdrôtové rozhlasy

(súčasť Informačného Varovacieho a Vyrozumievacieho Systému)

Obecný bezdrôtový rozhlas je veľmi spoľahlivý systém pre výstrahu a vyrozumenie obyvateľstva splňujúci všetky požiadavky tzv. “krízového zákona”.

Podmienky inštalácie pre bezdrôtovú prevádzku definuje všeobecné povolenie TÚ SR č. VPR- 04/2005. Vo všetkých prípadoch (povolené frekvencie 447,6375 MHz, 447,3250 MHz, 447,3125 MHz, 447,3750 MHz a 441,4750 MHz) sú informácie šírené ako frekvenčne modulovaný signál od vysielača smerom k prijímačom.

Nabíjacie stanice

Vypracovávame projektové dokumentácie a projektový inžiniering pre výstavbu nabíjacích staníc elektromobilov v rámci infraštruktúry bytovej a komerčnej výstavby. Taktiež v rámci tejto problematiky ponúkame odborné poradenstvo pre výber nabíjacieho systému a taktiež konzultačnú činnosť v tejto problematike. 

Novela zákona 555/2005 Z.z. o Energetickej hospodárnosti budov priniesla povinnosť pre developerov a vlastníkov budov pre nové bytové, nebytový budovu, resp. významne obnovované bytové a nebytové budovy vybaviť nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia. Požiadavka sa vzťahuje na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná po 10 .marci 2021

Elektroinštalácie

Projekty silnoprúdových, slaboprúdových rozvodov a MaR v triede objektov “A” a “B”

Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie :

Vypracovávame projektové dokumentácie v nasledovných stupňoch :

Projekt elektroinštalácie obsahuje :

Pri projektovaní sa prihliada na požiarne úseky, úroveň a rovnomernosť osvetlenia, svetelné scény, núdzové osvetlenie, záložné zdroje a prípadne ďalšie špecifiká stavby. Pri návrhu dobrej elektroinštalácie je veľmi dôležitá úzka spolupráca s architektom a hlavne s investorom (užívateľom) objektu. Súčasťou projektovej dokumentácie môžu byť na požiadavku investora aj grafické vizualizácie interiérov resp. exteriérov