Inžinierska
činnosť

Naša spoločnosť sa zaoberá okrem projektovej činnosti aj inžinierskou činnosťou. Pod pojmom „Inžinierska činnosť“ sa rozumie nadstavbová služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou zabezpečujeme balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečuje vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská, zastupuje investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne).

Územné konanie

Územné konanie je rozhodnutie o opatrení, ktoré sa má uskutočniť na danom území, ide o rozhodnutie o konkrétnom využití pozemku na požadovaný účel.

Územným rozhodnutím vymedzuje stavebný úrad územie na navrhovaný účel, určuje podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy účastníkov konania.

Územné rozhodnutie je prvým rozhodnutím ktoré je potrebné k úspešnému dokončeniu stavby. Určuje veľkosť a umiestnenie stavby, postup a podmienky napojenia na inžinierske siete a iné podmienky vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy a účastníkov konania. Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. V rámci územného konania zabezpečíme všetky vyjadrenia a stanoviská od dotknutých orgánov a organizácií, potrebných pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby do daného územia.

Stavebné konanie

Stavebné konanie je osobitným druhom správneho konania, v ktorom stavebný úrad rozhoduje o stavebnom povolení na danú stavbu. Stavebné povolenie nadväzuje na právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie). V rámci stavebného konania sa premietajú všetky podmienky vyplývajúce z právoplatného územného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Následne sa projekt pre stavebné povolenie predloží na odsúhlasenie potrebným orgánom a organizáciám. V prípade pripomienok z ich strany sa zapracujú do projektovej dokumentácie a následne sa požiada stavebný úrad o vydanie právoplatného stavebného povolenia.

Kolaudačné konanie

Kolaudačné konanie „kolaudácia” je proces, ktorým sa stavba oficiálne uvedie do života, rozhodne sa o tom, že stavba je užívania schopná. Kolaudačné rozhodnutie zakladá právo začať stavbu užívať a povinnosť užívať ju len na ten účel, ktorý bol určený v kolaudačnom rozhodnutí. Kolaudácia sa skutoční po ukončení všetkých stavebných prác, kde sa skontroluje či je stavba zrealizovaná v súlade s vydaným právoplatným stavebným povolením.

Týmto procesom sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska stavebného zákona, starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia či protipožiarnej bezpečnosti budúcich užívateľov. Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné pre začatie užívania každej zrealizovanej stavby na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.