Projekty vonkajších vedení Vytlačiť
Projektovanie elektrických zariadení triedy A a B trafostanica

1) technické zariadenia na premenu elektrickej energie

 • stožiarové trafostanice
 • kioskové trafostanice
 • murované trafostanice

2) prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy

VN vedenia a prípojky 22 kV vn pripojka
 • vzdušné
 • kabelové v zemi
NN distribučné rozvody
 • vzdušné
 • kabelové v zemi
NN elektrické prípojky nn rozvody
 • vzdušné
 • kabelové v zemi

Stupeň spracovania:

 • projekt pre územné plánovanie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt skutočného vyhotovenia
Kliknite pre zväčšený obrázok
Kliknite pre zväčšený obrázok
Kliknite pre zväčšený obrázok
Kliknite pre zväčšený obrázok
Kliknite pre zväčšený obrázok
Kliknite pre zväčšený obrázok
Kliknite pre zväčšený obrázok
Kliknite pre zväčšený obrázok

Kliknite pre zväčšený obrázok
Kliknite pre zväčšený obrázok
Kliknite pre zväčšený obrázok
Kliknite pre zväčšený obrázok

Cenotvorba Výsledná cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je vypočítaná z celkového nákladu stavby podľa " Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností " resp. dohodou.
Sadzobník zjednodušuje a urýchľuje dohodovanie cien v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Projektová dokumentácia je investorovi odovzdaná s kladným odsúhlasením projektu od konkrétneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Odborné stanoviská a osvedčenia projektovej dokumentácie od inšpekčného orgánu (TISR a.s., resp. E.I.C., s.r.o. ) sú dodávané s projektom podľa dohody s investorom.

Rozpočtovanie stavebných objektov resp. prevádzkových súborov je vytvorené na základe montážnych a materiálových cenníkov CENEKON v rozpočtovom programe Cenkros plus.
Na požiadanie investora projekt dodáme aj v elektronickej podobe.